Lisam Systems GBF/SDS Hazırlama Yazılımı

 

 

 

 

 

LISAM SYSTEMS

Global IT Solutions in Environment, Health & Safety

 


 

„ Lisam Systems GBF/SDS Hazırlama yazılımı ExESS® ile güncel mevzuatlara uygun Güvenlik Bilgi Formu (GBF/SDS) hazırlama sürecinizi kolayca yönetin

 

 

 

Lisam’ın kurumsal GBF/SDS Hazırlama Yazılımı olan ExESS®, tüm kimya sektörleri için GHS uyumlu Güvenlik Bilgi Formları ve etiketler oluşturur, yönetir ve dağıtır. Kimya ve taşımacılık mevzuatlarına dair 50 dilde ifadeler içeren, tamamen entegre edilmiş kütüphanelerin tüm avantajlarından faydalanır. Esnek ve ölçeklenebilir Microsoft .NET teknolojisi üzerine inşa edilmiş olan ve birçok dilde belge üretmeye olanak sunan ExESS®, küresel nitelikli, kullanıcı dostu ve kişiselleştirmeye uygun bir SDS hazırlama ve dağıtma platformu sağlar. ExESS’in çözüm sunduğu bağlıca konular:

 

„  Madde ve karışımların, dünyadaki tüm güncel mevzuatlara (CLP, SEA, REACH, ...) uygun sınıflandırması;

„  50 farklı dil desteği;

„  Güvenlik Bilgi Formu hazırlanması, yönetimi ve dağıtımı;

„  Ek yazılıma gerek duymadan etiket oluşturma;

„  Taşımacılık mevzuatlarına (ADR / RID / ADN / IATA / IMDG) uygun sevkiyat belgeleri oluşturma;

„  40000+ kimyasal madde ve bu maddelere ait pH, yoğunluk, parlama noktası gibi 100'lerce özellik barındıran kapsamlı veri tabanlarından (ChemAdvisor, BIG, CosIng, JCDB, …) madde ekleme;

„  Sekmeleri doldur / Apply Blocks fonksiyonu ile 16 SDS sekmesini tek tuşla doldurma;

„  Kısım 14 Taşımacılık hesabı sihirbazı ile bir tıkla UN No, Taşımacılık sınıfı ve Uygun gönderi adı belirleme;

„  Madde hacim takibi ve raporlama;

„  İş yeri güvenlik kartları ve talimatları;

„  Kimyasal ve envanter yönetimi;

„  Kaza ve olay yönetimi;

„  Atık yönetimi;

„  Koku, kozmetik, deterjan ve gaz gibi özel sektörler için tasarlanmış özel modüller;

„  EIGA işbirliği ile gaz karışımları için otomatik sınıflandırma ve SDS hazırlama;

„  Yazılımı kolayca yapılandırma ve kişiselleştirme.

„    ExESS®, madde ve karışımlarınızı, 1 Haziran 2016 itibariyle uyulması zorunlu hale gelen 28848 sayılı “Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)” uyarınca sınıflandırır ve eski mevzuata göre hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formlarınızı kolayca güncellemenize olanak tanır

 

·         50 dil ve bölgesel mevzuat modülü barındıran tek kimyasal güvenlik yazılımı Lisam ExESS®'tir.

Lisam Systems, içerik kütüphanelerindeki on binlerce ifade, mevzuatlara hâkim kimyagerler tarafından tercüme edilmiştir.

·         ExESS®, zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlayan, verimli çözümler sunar:

o    On binlerce CAS numarası içeren kimyasal veri tabanlarından faydalanarak bulduğunuz maddeleri, birkaç dakika içinde karışımınıza ekleyin ve bir tıkla bu karışımı sınıflandırıp, tehlike (H kodları) ve önlem ifadelerini (P kodları) sıfır hata ile belirleyin.

o    Karışımınıza CosIng, LOLI, BIG gibi kapsamlı kimyasal veri tabanlarından eklediğiniz maddeler için kaynama sıcaklığı, parlama noktası, yoğunluk, ATE, LD50, LC50 değerleri gibi yüzlerce fizikokimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliğin hazır gelmesi, araştırma sürenizi sıfıra indirir.

o    Sınıflandırma yaparken elinizdeki deneysel verilerden de faydalanma olanağı bulunur.

o    GBF/SDS'de bulunan 16 sekmenin tamamını, sınıflandırmaları baz alan "Apply Blocks" sihirbazı ile bir tuşla doldurun.

o    ADR / RID / IATA / IMDG / ADN yönetmelikleri çerçevesinde; UN No, ambalajlama sınıfı ve uygun gönderi adı belirleme, taşıma belgesi oluşturma ve sevklerin takibi gibi güvenlik danışmanınızın yapacağı bütün işleri "Taşıma Sihirbazı" tek başına gerçekleştirir.

„ Çok bileşen içeren bir karışımın Güvenlik Bilgi Formunu mevzuatlara uygun bir şekilde, manuel olarak hazırlamak oldukça zordur ve bazen haftalar sürebilir.

 

Standart GBF/SDS hazırlama süreci birçok karmaşık ve hataya müsait adım içerir:

      Mevzuata ilişkin detayları öğrenme;

      Deneysel veri toplama;

      Maruziyet limit değerlerini araştırma;

      Özel konsantrasyon limit değerleri ile M-katsayıları için çeşitli ülke kaynaklarını tarama;

      Sınıflandırma için birçok matematiksel formülü birimleri dikkate alarak doğru biçimde kullanma;

 

 

 

      Maruziyet kontrolleri için koruyucu ekipman standartları ve malzeme incelemesi yapma;

      Başlı başına bir alan olan taşımacılık sınıflandırması ile hükümlerini belirleme

     

 

Bununla birlikte, endüstride kullanılmakta olan kimyasalların büyük bir kısmı Ek VI’da bulunmaz ve GBF’yi hazırlayan kişi sık sık ECHA gibi kaynaklara başvurmak durumunda kalır.

ExESS®, entegre kimyasal kütüphaneleri sayesinde bu sorunu ortadan kaldırmakla birlikte; kimyasal maddelere ait, Ek VI'da bulunmayan deneysel verilerden birçoğunu otomatik olarak listelemekte ve GBF/SDS için araştırma sürecinizi minimuma indirmektedir.

„  Renk, Çözünürlük, Viskozite, pH, Parlama Noktası, Kaynama Noktası, Erime Noktası, Uçuculuk, Buhar Basıncı, Koku Eşiği, Maruziyet Limitleri, LD50 ve LC50, WGK, BOD, COD, ThOD, LogPow, LogKow, BCF, Biyobirikim potansiyeli, Kalıcılık, ...

 

Bahsedilen; kaynama noktası, parlama noktası, pH, viskozite, LD50, EC50 gibi deneysel nicelikler, genelde sınıflandırmayı etkiler ve GBF’nin doğru hazırlanması açısından büyük önem taşır.

Örneğin, Benzilamin (CAS 100-46-9) için aşağıdaki Kısım 9, 11 ve 12 bilgilerinin tamamı, ExESS® hazır olarak gelmektedir.

 

9.1.     Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hali

:

Sıvı

 

Görünüm

:

Sıvı

Moleküler kütle

:

107.16 g/mol

Renk

:

Renksizden açık sarıya

 

Koku

:

Amonyak kokusu

 

Koku eşiği

:

Mevcut veri yok

 

pH

:

11.4 (10 %)

 

pH çözelti

:

10 %

Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1)

:

Mevcut veri yok

 

Erime noktası

:

< -26 °C

 

Donma noktası

:

Mevcut veri yok

 

Kaynama noktası

:

185 °C

 

Parlama noktası

:

65 °C

 

Kendi kendine tutuşma sıcaklığı

:

390 °C

 

Bozunma sıcaklığı

:

Geçerli veri yok

 

Alevlenirlik (katı, gaz)

:

Mevcut veri yok

 

Buhar basıncı

:

0.67 hPa (20 °C)

 

50 °C'de buhar basıncı

:

5.2 hPa (50 °C)

20 °C'de bağıl buhar yoğunluğu

:

3.7

 

Bağıl yoğunluk

:

0.98

 

Yoğunluk

:

980 kg/m³

Çözünürlük

:

Suda çözünür. Etil alkolde çözünür. Metanolde çözünür. Eterde çözünür. Asetonda çözünür. Gliserinde çözünür.

Su: Tamamen

Etanol: Tamamen

Eter: Tamamen

 

Log Pow

:

1 - 1.16

 

Viskozite, kinematik

:

Mevcut veri yok

 

Viskozite, dinamik

:

Mevcut veri yok

 

Patlayıcı özellikler

:

Mevcut veri yok

 

Oksitleyici özellikler

:

Mevcut veri yok

 

Patlayıcı sınırlar

:

0.7 - 8.2 hac. %

 

 

9.2.     Diğer bilgiler

Doygunluk derişimi

:

2.9 g/m³

VOC içeriği

:

100 %

Diğer özellikler

:

20°C'de gaz/buhar havadan daha ağır. Duman/buhar üretir. Az uçucu. Madde bazal reaksiyona sahiptir.

11.1.    Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksik

:

Cilt yolu: Cilt ile teması halinde zararlıdır. Ağız yolu: Yutulması halinde zararlıdır.

 

Benzilamin (100-46-9)

LD50 ağız yolu (sıçan)

300 mg/kg (Sıçan)

LD50 cilt yolu (sıçan)

1350 mg/kg (Sıçan)

 

 

Cilt aşınması/tahrişi

:

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

pH: 11.4 (10 %)

Ciddi göz hasarları/tahrişi

:

Ciddi göz hasarı, kategori 1, dahili

pH: 11.4 (10 %)

12.1.    Toksisite

Ekoloji - genel

:

Çevreyi ilgilendiren sınıflandırma: uygulanabilir değil.

Ekoloji - hava

:

Ozon tabakası için tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır (Yönetmelik (EC) No. 1005/2009).

Ekoloji - su

:

Hafif su kirleticileri (yüzey suyu). Yeraltı suyu kirleticileri. Balıklar için zararlı. Algler için toksik. Bakteriler için takriben toksik değil (EC50 > 100 mg/l). Suda yaşayan organizmalar için zararlı. pH değişikliği.

 

Benzilamin (100-46-9)

LC 50 balık 1

> mg/l >22 <46,LC50; 96 h

EC50 Su piresi 1

60 ppm (EC50; 48 h)

Eşik değer algler 1

6 mg/l (EC50; 72 h)

 

 

 

 

 

12.2.   Kalıcılık ve bozunabilirlik

Benzilamin (100-46-9)

Kalıcılık ve bozunabilirlik

Suda kolayca ayrışabilen.

 

 

12.3.   Biyobirikim potansiyeli

Benzilamin (100-46-9)

Log Pow

1 - 1.16

Biyobirikim potansiyeli

Biyolojik birikim için düşük potansiyel (Log Kow < 4).

 

 

12.4.   Toprakta hareketlilik

Benzilamin (100-46-9)

Yüzey gerilimi

0.0395 N/m

 

Şirketinize özel, kişiselleştirilebilir SDS rapor şablonları: